PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Journal of Preventive Medicine & Public Health10.3961/jpmph.2014.47.1.18201447118-26Food Ingestion Factors of the Korean Exposure Factors HandbookJae-Yeon Jang, Soo-Nam Jo, Sun-Ja Kim, Hyung-Nam Myung, Cho-Il Kimhttp://www.jpmph.org/upload/pdf/jpmph-47-18.pdf, http://www.jpmph.org/upload/pdf/jpmph-47-18.pdf
Highlights of the Chinese Exposure Factors Handbook10.1016/b978-0-12-803125-4.00013-4201522-26Water Ingestion RatesXiuge Zhao, Nan Huang, Chanjuan Zheng, Xianliang Wang, Beibei Wang, Xiaoli Duanhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:B9780128031254000134?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:B9780128031254000134?httpAccept=text/plain
Highlights of the Chinese Exposure Factors Handbook10.1016/b978-0-12-803125-4.00004-32015vDedicationhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:B9780128031254000043?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:B9780128031254000043?httpAccept=text/plain
Highlights of the Chinese Exposure Factors Handbook10.1016/b978-0-12-803125-4.00024-9201569Acknowledgmentshttps://api.elsevier.com/content/article/PII:B9780128031254000249?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:B9780128031254000249?httpAccept=text/plain
Highlights of the Chinese Exposure Factors Handbook10.1016/b978-0-12-803125-4.00005-52015viiAuthorshttps://api.elsevier.com/content/article/PII:B9780128031254000055?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:B9780128031254000055?httpAccept=text/plain
Highlights of the Chinese Exposure Factors Handbook10.1016/b978-0-12-803125-4.00003-12015ivCopyrighthttps://api.elsevier.com/content/article/PII:B9780128031254000031?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:B9780128031254000031?httpAccept=text/plain
Highlights of the Chinese Exposure Factors Handbook10.1016/b978-0-12-803125-4.00009-22015xvSynopsishttps://api.elsevier.com/content/article/PII:B9780128031254000092?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:B9780128031254000092?httpAccept=text/plain
Highlights of the Chinese Exposure Factors Handbook10.1016/b978-0-12-803125-4.00014-6201527-30Food IntakeYiting Chen, Suzhen Cao, Jing Nie, Xiuge Zhao, Beibei Wang, Xiaoli Duanhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:B9780128031254000146?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:B9780128031254000146?httpAccept=text/plain
Highlights of the Chinese Exposure Factors Handbook10.1016/b978-0-12-803125-4.00008-02015xiii-xivForewordhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:B9780128031254000080?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:B9780128031254000080?httpAccept=text/plain
Highlights of the Chinese Exposure Factors Handbook10.1016/b978-0-12-803125-4.00023-7201567-68Referenceshttps://api.elsevier.com/content/article/PII:B9780128031254000237?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:B9780128031254000237?httpAccept=text/plain