Previous Issue   Volume 43(5); Sep 2010
Yoolwon Jeong, Kyunghee Jung-Choi, Jin Hwa Lee, Hwa Young Lee, Eun Ae Park, Young Ju Kim, Eunhee Ha, Se Young Oh, Hyesook Park
J Prev Med Public Health. 2010;43(5):369-376.
Eun Mi Jo, Byoung Gwon Kim, Yu Mi Kim, Seung Do Yu, Chang Hun You, Joon Youn Kim, Young Seoub Hong
J Prev Med Public Health. 2010;43(5):377-386.
Soondool Chung, Eunjeong Kim
J Prev Med Public Health. 2010;43(5):387-395.
Jisuk Bae, Hyojee Joung, Jong Yeon Kim, Kyoung Nam Kwon, Yoonjung Kim, Soon Woo Park
J Prev Med Public Health. 2010;43(5):396-402.
Jisuk Bae, Hyojee Joung, Jong Yeon Kim, Kyoung Nam Kwon, Young Taek Kim, Soon Woo Park
J Prev Med Public Health. 2010;43(5):403-410.
Sunhee Lee, Gunmo Yang, Juhyun Seo, Juhye Kim
J Prev Med Public Health. 2010;43(5):411-422.
Eun Cheol Song, Young Jeon Shin
J Prev Med Public Health. 2010;43(5):423-435.
Si Heon Kim, Jae Yeon Jang
J Prev Med Public Health. 2010;43(5):436-444.
Yunesik Kang
J Prev Med Public Health. 2010;43(5):445-450.
Woo Jun Yun, Min Ho Shin, Sun Seong Kweon, Kyeong Soo Park, Young Hoon Lee, Hae Sung Nam, Seul Ki Jeong, Yong Woon Yun, Jin Su Choi
J Prev Med Public Health. 2010;43(5):451-454.