Previous Issue   Volume 49(3); May 2016
Seulki Ko, Seok-Jun Yoon, Dongwoo Kim, A-Rim Kim, Eun-Jung Kim, Hye-Young Seo
J Prev Med Public Health. 2016;49(3):143-152.
Hye Sook Min, Ji Yeon Kang, Joohon Sung, Mi Kyung Kim
J Prev Med Public Health. 2016;49(3):153-164.
Chaitanya Tellapragada, Vandana Kalwaje Eshwara, Parvati Bhat, Shashidhar Acharya, Asha Kamath, Shashikala Bhat, Chythra Rao, Sathisha Nayak, Chiranjay Mukhopadhyay
J Prev Med Public Health. 2016;49(3):165-175.
Sang-Wook Yi
J Prev Med Public Health. 2016;49(3):176-182.