Previous Issue   Volume 49(4); Jul 2016
Miki Akiyama, Byung-Kwang Yoo
J Prev Med Public Health. 2016;49(4):183-196.
Jong-Myon Bae, Eun Hee Kim
J Prev Med Public Health. 2016;49(4):197-204.
Hyungryul Lim, Ho-Jang Kwon, Ji-Ae Lim, Jong Hyuk Choi, Mina Ha, Seung-Sik Hwang, Won-Jun Choi
J Prev Med Public Health. 2016;49(4):205-219.
Venetia Notara, Demosthenes B. Panagiotakos, Yannis Kogias, Petros Stravopodis, Antonis Antonoulas, Spyros Zombolos, Yannis Mantas, Christos Pitsavos,
J Prev Med Public Health. 2016;49(4):220-229.
Agnus M. Kim, Jong Heon Park, Sungchan Kang, Kyosang Hwang, Taesik Lee, Yoon Kim
J Prev Med Public Health. 2016;49(4):230-239.
Pallabi Dasgupta, Sharmistha Bhattacherjee, Dilip Kumar Das
J Prev Med Public Health. 2016;49(4):240-248.
Corey Basch, Christina Yarborough, Stephanie Trusty, Charles Basch
J Prev Med Public Health. 2016;49(4):249-251.