Previous Issue   Volume 47(5); Sep 2014
Young-Seoub Hong, Ki-Hoon Song, Jin-Yong Chung
J Prev Med Public Health. 2014;47(5):245-252.
Jin-Yong Chung, Seung-Do Yu, Young-Seoub Hong
J Prev Med Public Health. 2014;47(5):253-257.
Sang-Yi Lee, Chul-Woung Kim, Jeong-Hee Kang, Tae-Ho Yoon, Cheoul Sin Kim
J Prev Med Public Health. 2014;47(5):258-265.
Jun Hyun Hwang, Soon-Woo Park
J Prev Med Public Health. 2014;47(5):266-272.
Jeong-Hee Kang, Chul-Woung Kim, Sang-Yi Lee
J Prev Med Public Health. 2014;47(5):273-280.
Xiang-Quan Xie, Kui-Cheng Zheng, Bing-Shan Wu, Tie-Hui Chen, Shan-Rong Lai, Zai-Sheng Lin, Kazuo Aoki
J Prev Med Public Health. 2014;47(5):281-287.