Previous Issue   Volume 7(2); Dec 1974
J K Hong, J B Park, J M Yang
Korean J Prev Med. 1974;7(2):273-284.
Kwang Tae Kim
Korean J Prev Med. 1974;7(2):285-292.
Young Shik Kim
Korean J Prev Med. 1974;7(2):293-298.
Dal Hyo Song
Korean J Prev Med. 1974;7(2):299-304.
Chung Taek Lim
Korean J Prev Med. 1974;7(2):305-312.
In Soo Han
Korean J Prev Med. 1974;7(2):313-318.
Sae Han Chang
Korean J Prev Med. 1974;7(2):319-326.
Woon Chae Yeo
Korean J Prev Med. 1974;7(2):327-332.
Sang Duk Nam
Korean J Prev Med. 1974;7(2):333-342.
Chan Young Oh
Korean J Prev Med. 1974;7(2):343-348.
B H Kho
Korean J Prev Med. 1974;7(2):343-348.
Kyung Kab Son
Korean J Prev Med. 1974;7(2):349-354.
Soo Hun Cho, Dork Ro Yun, In Dal Kim
Korean J Prev Med. 1974;7(2):359-366.
Dal Sun Yang
Korean J Prev Med. 1974;7(2):367-372.
Doo Hie Kim
Korean J Prev Med. 1974;7(2):373-376.
Nam Won Paik, Bock Sang Yoon, Kyou Chull Chung
Korean J Prev Med. 1974;7(2):377-382.
Hyun Sook Jun, Sam Sup Choi
Korean J Prev Med. 1974;7(2):383-394.
In Dal Kim, Yoon Ok Ahn, Soo Hun Cho
Korean J Prev Med. 1974;7(2):395-402.
Chu Won Lee, Kyung Ho Kim, In Dal Kim
Korean J Prev Med. 1974;7(2):403-404.